Naturvidenskabeligt Grundforløb

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) udgør som en del af grundforløbet en samlet introduktion til naturvidenskab i gymnasiet.

I NV arbejder du med naturvidenskabens tankegange og repræsentationsformer ud fra en eksperimentel og undersøgende tilgang, ligesom du vil stifte bekendtskab med naturvidenskabens muligheder og begrænsninger. At stifte bekendtskab med naturvidenskaberne vil gøre dig i stand til at foretage et mere kvalificeret valg af studieretning efter grundforløbet.


Metoder i nv

Du vil senere i dine naturvidenskabelige fag komme til at arbejde mere eksplicit med de naturvidenskabelige metoder. Her i naturvidenskabeligt grundforløb er det dog vigtigt, at du stifter bekendtskab med en række forskellige begreber:

  - Objektiv / subjektiv

  - Induktion / deduktion

  - Eksperimenter / feltundersøgelser

  - Kvalitative / kvantitative data

  - Visualiseringsmodeller / matematiske modeller

  - Variabelkontrol

  - Validitet / reliabilitet


Skriftlige genrer

Undervejs i NV skal du bl.a. stifte bekendtskab med genrerne naturvidenskabelig journal og naturvidenskabelig rapport. Se mere via links til højre.

Du skal undervejs i forløbet samle en række skriftlige produkter sammen i en arbejdsporfolio. Til slut udvælger du en lille præsentationsportfolio, der samlet set dokumenterer dit arbejde med de faglige mål (se link til højre) for naturvidenskabeligt grundforløb. Læs generelt om portfolio, arbejdsportfolio og præsentationsportfolio under portfolio-stoppet på den blå linje.


Den mundtlig prøve

NV afsluttes med en mundtlig prøve, hvor prøvegrundlaget er hele din arbejdsportfolio. Prøven indledes med, at du selv på højst 5 minutter fremlægger din præsentationsportfolio. Efterfølgende forløber prøven som en faglig samtale med dine lærere. Under samtalen kan hele din arbejdsportfolio inddrages.

Karakteren for prøven tæller med på eksamensbeviset med vægten 0,25.


Fagene