Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et videns-, kundskabs- og kulturfag, der beskæftiger sig med græsk og romersk litteratur og kunst, hvis værdier, begreber og formsprog har præget senere perioders kultur og tænkning. Faget er centralt for almendannelsen, fordi der trækkes linjer mellem antikken og senere kultur samt mellem fagene i gymnasiet. Det er kendetegnende for oldtidskundskab, at de tekster, der læses, ofte kan perspektivere tekster og emner, der arbejdes med i andre fag i gymnasiet.


Progressionsplan for oldtidskundskab


Metoder i oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et humanistisk fag og tager udgangspunkt i hermeneutikken. Fagets overordnede metode er nærlæsning af teksterne, der danner udgangspunkt for en analyse og fortolkning. I forlængelse af nærlæsningen anvendes der forskellige metoder og analysestrategier alt efter genren og efter, om der fokuseres på tekstinterne eller teksteksterne faktorer.


Analysemetoderne kan bl.a. være følgende:

- Nykritisk analysemetode

- Strukturalistisk analysemetode

- Indholds- og begrebsanalyse

- Social- og kulturhistorisk analysemetode

- Argumentationsanalyse og retorik

- Monumentanalyse


Skriftlighed i oldtidskundskab

Hvis oldtidskundskab indgår i din SRP, forventes det bl.a., at du behandler oversatte tekster og/eller monumenter fra den græsk-romerske oldtid.Fagene