Lære sammen

Elevteam på FG

Elevteamets rolle

Elevteamet er bindeled/kontaktled mellem klassen og klassens teamledere og bidrager med input til klassesamarbejdet om:

- Udviklingen af studiekompetencer og almendannelse i klassen.

- Klassens trivsel og klasserumskulturen.


Redskaber til samarbejdet

Elevteamets struktur og møder med teamlederne

Elevteamet kan virke et halvt eller et helt skoleår og består af 3 af klassens elever (ét af de 3 medlemmer er klassens elevrådsrepræsentant). Det er klassens teamledere, der organiserer valget af elevteamet.

Der afholdes årligt 3-4 møder mellem elevteamet og klassens teamledere. På to af møderne deltager også klassens uddannelsesleder. Teamlederne (eller uddannelseslederen) indkalder til møderne og laver udkast til en dagsorden, der suppleres med punkter fra elevteamet.

Første møde i 1g afholdes i november eller december.


Elevteamets konkrete arbejdsopgaver

- Deltager i årligt kursus for elevteam (før første med teamlederne) – se præsentation til højre.

- Indhenter punkter/emner til møde med teamlederne på et møde med klassen.

- Tager referat fra møder med klassen og fra møder med teamlederne (deles med teamlederne).

- Orienterer klassen om, hvad der er drøftet på møderne med teamlederne.

- Afholder (eventuelt) opfølgende møde med klassen (fx i et frikvarter) – og orienterer teamlederne.