Tysk

Tysk er et fag, som har fokus på viden og kundskab, sproglige færdigheder og kultur, hvor der også fokuseres på tilegnelsen af interkulturelle kommunikative kompetencer. I faget arbejdes med det tyske sprog som alment kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområder er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i Tyskland og andre tysktalende lande fx Østrig.

Undervisningen i tysk orienterer sig mod forskellige emner, der i sidste ende fungerer som pensum til eksamen. Eksempler på emner kunne være indvandring, multikultur, kærlighed, store forfattere fx Goethe, Berlin, verdenskrigene etc.


Progressionsplan for tysk


Metoder i tysk

Tysk i gymnasiet er som sådan ikke et metodefag. Faget hviler på et fundament af nogle grundlæggende sprogfærdigheder, som du løbende skal træne:

- Lytteforståelse

- Samtalefærdighed

- Læseforståelse

- Mundtlig redegørelse

- Skrivefærdighed

Grammatik og gloselæring er også en vigtig del af den daglige undervisning.

Hvis du vælger at inddrage tysk i din SRP, skal du inddrage tysksproget materiale. Du bør også være opmærksom på, at tysk er et humanistisk fag, og derfor kan du i tysk bruge de samme analysemetoder som fx i danskfaget og/eller engelskfaget.


Skriftlighed i tysk

Den skriftlige del af tyskfaget orienterer sig mod den skriftlige eksamen men er samtidig med til at støtte din læring af mundtlig tysk.

Eksamensopgaven omfatter fem opgaver, som du har fem timer til at besvare. Opgaven tester din evne til at læse og forstå en tekst, din sproglige viden og kunnen om tysk samt din evne til at skrive en sammenhængende og struktureret tekst med udgangspunkt i et udleveret tekstmateriale.

I opgave 1-4 kan følgende grammatikemner blive testet: ordklasser, præpositioner, bestemt og ubestemt artikel, pronominer, adjektivernes deklination og komparation, genitiv, ordstilling, verbernes konjugation, herunder regelmæssige og uregelmæssige verber, hjælpeverber, modalverber, sammensatte verber, diatese, konjugativ II og udvidet infinitiv.

Opgave 5 består af to opgaver. Opgave 5.1 består af en besvarelse på tysk af en obligatorisk opgave, som omfatter en redegørelse for bestemte dele af teksten ud fra en given opgaveformulering, mens opgave 5.2 er en besvarelse på tysk af en opgave, som vælges blandt flere forskellige opgavemuligheder.


Fagene